Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.
Kategorie: Kompostuj.cz - Bioodpad a kompostování  |  Tiskové zprávy

09.05.2015  |  Autor: Tomáš Hodek

Péče o půdu v kontextu Mezinárodního roku půdy

V rámci doprovodného programu veletrhu Evolution proběhl diskuzní panel se zástupci MŽP, MZE, VÚMOP, ČIŽP a zástupci NNO. V diskuzi hledáme odpověď na tři otázky, které významně ovlivňují péči o půdu.
 

1. Dodržují zemědělci správnou zemědělskou praxi a čerpají dotace oprávněně?

Pro zemědělce závazný portál LPIS hovoří o 11 % erozně ohrožených pozemcích a Geoportál SOVAC-GIS , který zkoumá skutečný stav půdy, uvádí erozně ohrožených zemědělských pozemků 50 %. Proč je tento nesoulad a mohou si majitelé pozemků zajistit ochranu svého majetku?

2. Plní ČR své závazky snižovat množství bioodpadů ukládaných na skládky?

ČR se při vstupu do EU zavázala, že bude snižovat množství bioodpadů ukládaných na skládky. Plní své závazky? V současné době ČR ukládá na skládky nadprůměrné množství odpadů a 40 % těchto odpadů tvoří BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad). Ročně se jedná o více než 1 mil tun odpadu, který může být vytříděn a zkompostován na organické hnojivo. Podporuje MŽP dostatečně třídění biologicky rozložitelných materiálů v domácnostech, ve firmách a ve školách a jejich návrat do půdy? Co pro zlepšení situace může každý z nás udělat?

3. Ovlivňuje člověk zvětšování teplotních extrémů sucha a přívalových dešťů s povodněmi?

Český hydrometeorologický ústav v minulých letech definoval nový pojem "zemědělské sucho" v nejvíce zemědělsky obhospodařovaných oblastech (Polabí, jižní Morava) se roční úhrn srážek a v chladnějších lesnatých oblastech (např. Plzeňsko, Jeseníky) jsou úhrny srážek nadprůměrné a často v podobě přívalových dešťů, které způsobují povodně a hospodářské škody. Půda v ČR obsahuje 90 % veškeré využitelné vody, která se zapojuje do vodního cyklu. Jen cca 10 % je ve všech potocích, řekách, přehradách, rybnících a jezerech. Voda, která se z půdy odpařuje svým přechodem ze skupenství kapalného do plynného, ochlazuje povrch země a v letním období zajišťuje pro člověka příjemné klima. Odpařená voda nad povrchem země ve večerních hodinách kondenzuje a na zemi se projeví jako rosa. Při kondenzaci dochází k ohřívání vzduchu a tak kombinace odparu vody a její zpětné kondenzace zajišťuje vyrovnávání teplot. Dostatek vody v půdě tak předchází teplotním extrémům a eliminuje efekty, které jsou typické pro poušť. Rozsáhlé zpevněné plochy a degradovaná půda bez organické hmoty nedokáže zadržovat vodu a navozuje stepní nebo pouštní klima. Můžeme tento stav nějak pozitivně ovlivnit?

Video záznam panelové diskuze k uvedeným tématům naleznete na https://www.youtube.com/watch?v=WUc1owwkqsc.

 
 
Pro média Detail zprávy