Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.
Kategorie: Kompostuj.cz - Bioodpad a kompostování  |  Tiskové zprávy

27.02.2017  |  Autor: Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství

Odpověď ministra Mariana Jurečky na žádost o upřesnění odpovědi na otevřený dopis Léčba kompostem

 

Ing. Marian Jurečka
ministr zemědělství
V Praze dne 18. 1. 2017
Čj. 70523/2016-MZE-17221

 

Vážený pane Hodku,

Na základě Vašeho dopisu ze dne 5. 12. 2016, kterým navazujete na naši předchozí komunikaci ve věci ochrany půdy, Vám sděluji následující:

Co se týká „Odhadu nákladů v Kč na obnovu degradované půdy“, je třeba konstatovat, že celkové náklady nebyly dosud kvantifikovány. Jedná se o složitý komplex různých opatření a zásahů, které se postupně snažíme rozklíčovat a kvalifikovat. Ve Vámi citované „Strategii ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030“ jsou uvedeny údaje, které se týkají vyčíslení ročních ztrát způsobených erozí, což je ovšem pouze část celého problému degradace. Další věcí je zajištění finančních prostředků na realizaci náprav, včetně určení zodpovědného subjektu. Tento problém velmi úzce souvisí s Vaší další otázkou, „Kdo ponese odpovědnost za obnovu degradované půdy a kdo zaplatí škody za jejich nápravu?“

Zde si dovolím připomenout, že zemědělská půda je nejen veřejným statkem, nýbrž i majetkem, jež má své konkrétní vlastníky, jimž z obdělávání půdy plyne hmotný příjem. Právě konkrétní vlastník a hospodář, nikoliv eventuální nájemce, je pak tím, kdo je zodpovědný za zajištění řádné a šetrné péče o půdu, nejen, jak ukládá zákon, ale hlavně je na ní z titulu péče o hodnotu svého vlastnictví osobně zainteresovaný. Vodítkem řádné a šetrné péče o půdu jsou již zmíněné Standarty dobrého zemědělsko environmentálního stavu půdy (DZES 6). Ne každý vlastník však na své půdě i hospodaří. A právě pro ty vlastníky, kteří samy na své půdě nehospodaří, je vyvinuta metodika půdního průzkumu, která je dostupná na stránkách VÚMOP, v.v.i. (http://www.vumop.cz/metodika-pudniho-pruzkumu-zemedelskych-pozemku-urcena-pro-pachtovni-smlouvy) a ve svém textu obsahuje vzor pachtovní smlouvy. Tato smlouva je určena pro podmínky pachtu zemědělské půdy a je de facto obdobou předávacího protokolu běžně používaného například při pronájmu bytů nebo domů.

Na otázku „Kolik bude stát schválený úkol MZe „Obnova retenčních a infiltračních charakteristik degradovaných zemědělských půd ČR“, lze snad jako na jedinou odpovědět přesně, neboť jde o veřejnou zakázku, jejíž cena dosáhne za období let 2016 až 2018 celkové částky 2, 9 mil. Kč bez DPH.

K problému „Jakým způsobem zajistit motivaci provozovatelů zemědělských BPS k doplnění technologie na zpracování odpadů, aby se naplnilo navrhované opatření z odstavce A4., jenž navrhuje zpracovávat v BPS určitý podíl BRKO“, jsem se vyjádřil částečně již ve svém posledním dopise. Ministerstvo zemědělství má eminentní zájem podpořit aplikaci organických hnojiv na zemědělskou půdu a to se netýká pouze kompostů, ale také digestátů z bioplynových stanic. Stejně jako v případě uplatnění kompostů, hledáme v současné době společně s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví systémové řešení, které by vedlo k vyššímu využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v bioplynových stanicích (BPS). Právě z důvodu zainteresovanosti více rezortů se jedná o velmi složitý proces, který si vyžádá určitý čas. Je nutno dosáhnout politické dohody zejména při projednávání nové legislativy odpadů, která je, jak jistě víte, velice kontroverzní, nicméně uvítáme reálné podněty a návrhy, které napomohou tento systém uvést do praxe.

Na závěr mi dovolte, abych Vám poděkoval za pozornost, kterou věnujete problematice systémové ochrany půdy, velice si toho vážím.

 

 

S pozdravem

Marian Jurečka

 

  

Adresát:

Vážený pan
Tomáš Hodek
EKODOMOV, z.s.
V Podbabě 2602/29b Dejvice
160 00 Praha 6

 
 
Pro média Detail zprávy