Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.
Kategorie: Kompostuj.cz - Bioodpad a kompostování  |  Tiskové zprávy

23.02.2015  |  Autor: Tomáš Hodek

Aktuální grantové výzvy využitelné k nákupu kompostérů

Pro bytová družstva, školy, mateřská centra, domy dětí a mládeže, komunitní zahrady a další zájmové skupiny osob, které mají potřebu řešit problematiku kompostování, je častou překážkou absence finančních zdrojů na pořízení komunitního kompostéru. V současné době je otevřeno několik výzev, které mohou posloužit k nákupu vybavení pro podporu komunitní práce, ekovýchovy a zefektivnění nakládání s odpady.
 

Vhodnou možností je společné kompostování skupiny obyvatel. Výhodou tohoto řešení je sdílená péče o kompostér prostřednictvím proškoleného správce. V současné době takto na mnoha místech v ČR velmi dobře fungují komunitní kompostéry, viz http://www.kompostuj.cz/vime-jak/komunitni-kompostovani/. Při kompostování rostlinných zbytků vytříděných v domácnostech dochází ke snižování množství směsného komunálního odpadu a snižují se tak náklady na svoz odpadů. Při kvalitním třídění biologické složky se může jednat až o 40 % nákladů.

 

Do 27. 2. 2015 lze podávat projekty do národních programů SFŽP, kde lze žádat na vybavení učeben a poraden pro EVP a EP.

Výzva je určena pro zkvalitňování environmentálního vzdělávání

- akce musí být v souladu s platnou krajskou koncepcí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen „EVVO") a místní koncepcí EVVO, pokud je zpracována;- akce musí mít prokazatelný přínos pro rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje a pro informovanost obyvatelstva v environmentálních otázkách;- žadatel musí prokázat účelnost a hospodárnost navrženého opatření a činností a oprávněnost nákladových položek ve vztahu ke splnění stanovených cílů.

Minimální výše dotace je 50 000 Kč a maximální výše dotace je 500 000 Kč.

 

Od 4. března do 15. dubna 2015 lze žádat u Nadace Via do grantového programu souSedíme si.

Grantový program je pro nestátní neziskové organizace, obce, sdružení obcí a příspěvkové organizace.
Podpořené projekty získají až 100 000 Kč a nabídku průběžného vzdělávání.
 
Komunitní kompostování se rovněž nazývá sousedským kompostováním a vytváří společnou aktivitu, která často znamená mnohem víc, než že se společně vyrobí kompost. Pokud i vás zajímají vztahy ve vaší obci, rádi byste poznali své sousedy a chcete se o programu dozvědět více, přihlaste se nyní na bezplatný seminář pro potenciální žadatele. Na konzultačním semináři vás seznámí s cíli programu a pomohou vám s plánováním vašeho projektu.
 
Semináře / konzultační setkání pro potenciální žadatele se uskuteční:


- v Hradci Králové – 3. března od 13:00 do 16:00, Salieri Café (Švehlova 504/16). Hlásit se můžete přes tento formulář (kapacita setkání je 6 účastníků).
- v Brně – 10. března od 12:30 do 16:30, vzdělávací centrum Otevřená zahrada (Údolní 33). Hlásit se můžete přes tento formulář (kapacita setkání je 12 účastníků).
- v Praze – 12. března od 10:30 do 15:30, Era svět (Jungmannovo náměstí 767). Hlásit se můžete přes tento formulář (kapacita semináře je 18 účastníků).

 

Do 19. března 2015 lze žádat do Operačního programu životního prostředí do priority 4.1. zkvalitnění nakládání s odpady.

Novela č. 229/2014 Sb. zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. přinesla obcím povinnost, aby vedle již zavedeného třídění nebezpečných odpadů, papíru, plastů a skla zajistily také prostor pro ukládání kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Předcházení vzniku odpadů v místě jejich vzniku je nejefektivnější způsob řešení této povinnosti. Domácí a komunitní kompostéry pomáhají tuto situaci řešit. Pro kompostování jsou výhodné vždy vícekomorové kompostéry, neboť podporují překopávání kompostu, usnadňují průběh horké fáze a hygienizaci kompostovaného materiálu.

Program je určen pro obce, firmy a další organizace, minimální výše dotace je 500 000 Kč.

 
 
Pro média Detail zprávy