Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

O projektu

Cílem projektu je utvářet pozitivní vztah dětí a jejich rodičů ke konzumaci  ovoce a zeleniny a zvýšit informovanost o rozdílech mezi ovocem a zeleninou v konvenční a bio kvalitě.

Záměrem projektu je, aby děti v průběhu projektu získaly nejen teoretické informace, ale aby měly zároveň možnost realizovat praktické činnosti vedoucí k naplnění daných cílů.

Projekt je realizován ve třech základních školách v Praze od listopadu 2010 do ledna 2011.

Aktivity projektu:

1) Výukové programy „Zdraví ze zahrady“ pro třídy 1. a 2. stupně

V rámci výukového programu vedeného lektorem Ekodomova se děti prostřednictvím příběhu a interaktivních aktivit dozvědí, proč by ovoce a zelenina měly tvořit základní složku jejich jídelníčku a proč nejzdravější ovoce a zelenina pochází z vlastní zahrádky a zahrad ekologických zemědělců.

Žáci a žákyně se s danou problematikou seznámí interaktivní formou, získané informace pak využijí při vlastní práci v projektu.   Výstupem programu budou vyplněné pracovní listy.

2) Realizace školního miniprojektu

1. stupeň - hostina
Žáci pod vedením lektora vyberou a nakoupí ovoce, zeleninu a další potraviny zejména v bio kvalitě, ze kterých připraví hostinu pro informační akci.

2. stupeň - informační kampaň pro ostatní žáky školy a rodiče
Úkolem žáků z druhého stupně bude zajistit osvětu o konzumaci ovoce a zeleniny a o ekologickém zemědělství pro ostatní žáky školy, pedagogy a rodiče.

Žáci v rámci informační kampaně:
a) vytvoří pod vedením lektora osvětový leták a výtvarná díla vycházející z výukového programu a dotazníky mapující osobní preference dotázaných při nákupu ovoce a zeleniny; b) připraví informační akci pro ostatní žáky školy, případně rodiče – pod vedením lektora a pedagoga vyberou a nakoupí ovoce, zeleninu a další potraviny zejména v bio kvalitě, ze kterých připraví ochutnávku a zároveň budou v rámci akce distribuovat letáky a dotazníky a prezentovat svá výtvarná díla.

3) Vyhodnocení projektu

Žáci budou dokumentovat průběh projektu pomocí fotografií a reportáží. Na konci projektu sepíší krátké zhodnocení a doplní jej obrázky či fotografiemi o přípravách a realizaci informační kampaně ve škole. Součástí reflexe bude i vyhodnocení vyplněných dotazníků. S výsledky žáci seznámí veřejnost prostřednictvím internetových stránek školy a nástěnky.

Co účast v projektu přinese zapojeným školám:

  • zajímavé a inspirativní aktivity financované z grantových prostředků a vedené proškolenými lektory;
  • realizaci aktivit, které v rámci RVP rozvíjejí vzdělávací oblast „Člověk a příroda“ a „Člověk a jeho svět“ a naplňují průřezová témata Enviromentální výchova, Osobnostní a sociální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech;
  • zviditelnění školy v médiích.

Projekt Zdraví ze zahrady byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci prvního kola grantového programu Zdravá pětka (www.zdravapetka.cz). Díky této podpoře je projekt realizován ve vybraných školách zdarma.

Kontakt:
Mgr. Lucie Sádlová
e-mail: infokh(at)ekodomov.cz 

Školy zapojené do projektu

ZŠ a MŠ J.A. Komenského
U Dělnického cvičiště 1, Praha 6
3.A, 4.A, 8.A
http://www.jakomenskeho.cz
školní koordinátor: Ing. Ivana Koubková

ZŠ a MŠ Praha 3
Nám. Jiřího z Lobkovic 22, Praha 3
3.A, 3.B a 6.A
http://www.lobkovicovo.cz
školní koordinátor: Zuzana Střeštíková

ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov
U Santošky  1/1007, Praha 5 - Smíchov
4.B, 5.A, 5.B, 6. tř.
http://www.santoska.cz
školní koordinátor: Mgr. Kateřina Kopřivová

Fotogalerie

  • Zdravá pětka