Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Kde nás najdete

Šárynka (pozemek s jurtami)
V Šáreckém údolí
(cca 300m od kanceláře)

Ekodomov, z. s. (kancelář)
V Podbabě 29b
Praha 6 - Dejvice

Jak se k nám dostanete ...

Kontakt:
Mgr. Světlana Sarkisjanová
Vedoucí Dětského klubu Šárynka
tel.: 734 406 003
svetlana.sarkisjanova(at)ekodomov.cz

Jana Valentinová
Ředitelka LMŠ Šárynka
tel.: 739 403 049
lms(at)ekodomov.cz

Zřizovatel: Ekodomov, z. s.

 1. Název školky: Lesní mateřská škola Šárynka, z.ú.
  Sídlo školky: V Podbabě 29b/2602, 160 00 Praha 6
  Email / Web: lms(at)ekodomov.cz / www.sarynka.cz
  IČ: 07316364
  Bankovní spojení: 2701476465/2010
  Zakladatel: Tomáš Hodek, V Podbabě 29b/2602, 160 00 Praha 6
  Ředitel ústavu: Tomáš Hodek
  Ředitelka školky: Bc. Jana Valentinová
  Koordinátorka školky: Mgr. Svetlana Sarkisjanová
  Email / Telefon koordinátorky: svetlana.sarkisjanova(at)ekodomov.cz / 734 406 003

 


Obsah:

 1. Obecná ustanovení
 2. Působnost a zásady směrnice 
 3. Popis zařízení
 4. Režimové požadavky
 5. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu, způsob a intenzita větrání, vytápění, osvětlení
 6. Zásobování pitnou vodou
 7. Způsob zajištění výměny a skladování prádla
 8. Provoz pískoviště
 9. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
 10. Krizový plán
 11. Vybavení zázemí LMŠ
 12. Evidence a registrace úrazů:
 13. Pravidla společného soužití v zázemí LMŠ
 14. Závěrečná ustanovení

1. Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, vydávám jako ředitelka školky tuto směrnici.


2. Působnost a zásady směrnice

Tento řád upravuje provozní pravidla Lesní mateřské školy Šárynka, z.ú., V Podbabě 29b/2602, 160 00 Praha 6 (dále jen LMŠ Šárynka). Směrnice je vydána písemně, na dobu neurčitou a v souladu s právními předpisy. Je závazná a přístupná pro všechny zaměstnance. Ředitelka školky je povinna seznámit zaměstnance s vydáním, změnou či zrušením tohoto vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů.


3. Popis zařízení

Typ školky: Lesní mateřská škola s celodenním provozem

Docházka

 • 5 denní (pondělí - pátek)
 • 3 denní (pondělí - středa)
 • 2 denní (čtvrtek - pátek)

Kapacita třídy: 16 dětí
Počet tříd: 1
Věkové složení skupin: 3 - 6 (7) let
Počet zapsaných dětí ve školním roce 2019/2020: 26 dětí v celodenní docházce a 1 dítě v individuálním vzdělávání.
Provozní doba: 8:00 - 16:00
Ustanovení hygienických podmínek v zařízeních typu lesní mateřské školy:
Zařízení typu lesní mateřské školy (dále jen LMŠ) vychází z pedagogického konceptu lesní mateřské školy, který představuje alternativní formu předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Jedná se o typ předškolního zařízení, kde probíhá výchova a vzdělávání primárně v přírodě, obvykle v prostředí lesa, louky, zahrady, sadu.


4. Režimové požadavky

LMŠ je umístěna v přírodním prostředí. Poskytuje dětem mnoho možností pro zdravý pohyb venku, pro život v obklopení přírodou. Poskytuje nám aktuální obraz ročních období, proměny v čase, zážitek míry světla / tmy, tepla / chladu, hry živlů. Den má svůj daný řád. To vytváří pro děti jistotu, bezpečí zázemí. Přechody mezi jeho částmi jsou většinou doprovázeny písní, která ohlašuje přechod k jiné činnosti. Dbáme na důsledné dokončení / uzavření jedné činnosti (nebo části dne) než začne další. Dětem je dopřán prostor a čas na volnou hru, který se harmonicky střídá s časem organizovaným a závazným pro všechny. Program dne tak přirozeně „dýchá“.

Denní rytmus:

8:00 – 9:00 - příchod dětí (ranní činnosti – výtvarné, rukodělné aktivity, volná hra)
9:00 – 9:20 přivítání v ranním kruhu, zpěv, pohybové a rytmické hry
9:20 – 10:00 osobní hygiena, svačina
10:00 – 11:30 pobyt v přírodě/vzdělávací činnost, volná hra
11.30 – 12:45 osobní hygiena, pohádka k danému období, oběd
12:45 - 13:00 osobní hygiena, příprava na odpočinek
13:00 – 14:00 odpočinek v maringotce (předškoláci mají předškolní přípravu)
14:00 – 14:10 převlékání, osobní hygiena
14:10 – 15:20 vzdělávací činnost, péče o zahradu, volná hra
15:20 – 15:45 osobní hygiena, svačina
15:45 - 16:00 vyzvedávání dětí

Podmínky pro předávání a vyzvedávání dětí - viz Školní řád

Omlouvání nepřítomnosti dítěte:
Zákonný zástupce je povinen dítě omluvit v případě jeho neúčasti a to způsobem:

 • záznamem ve webovém kalendáři omluv a náhrad do 8:30 
 • SMS zprávou na telefon jurty nejpozději do 8:30 v daný den. Tel. č. je 739 403 049.

V případě omluvy dítěte z docházky je možná náhradní docházka ve druhé skupině za podmínky zachování max. počtu 16 dětí ve skupině. Včasným sdělením umožníte ostatním rodičům čerpání náhrad. Evidence možných náhrad je v režii rodičů. V případě pětidenní (celotýdenní docházky) není možno využít náhradní docházky.

Pro odhlášení oběda je nutno odhlásit dítě z docházky do 8:30 daného dne.

Podle § 67 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. je zákonný zástupce dítěte v posledním roce před nástupem do školy povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 kalendářních dnu od počátku jeho nepřítomnosti a to mailem či telefonicky. Po ukončení absence je nezbytné omluvu zapsat v omluvném listě dítěte.

Didakticky řízené činnosti, volná hra a pohybové aktivity:

Probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce průvodců s dětmi ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí. Pohybové aktivity v přírodě díky nerovnosti terénu a překonávání překážek přirozeně pomáhají správnému vývoji motoriky, rovnováhy, koordinaci pohybu a orientaci v prostoru.

Pobyt venku:

Většina výchovně vzdělávacího programu probíhá venku, na zahradě školky či v lese, po celý rok. Zázemí maringotky slouží k odpolednímu odpočinku dětí. Zázemí jurty je využíváno jako šatna, pro předškolácké činnosti, v zimních měsících pro stolování a jako vyhřívatelné zázemí při extrémech počasí pro zajištění tepla a sucha.

Aby děti mohly strávit čas v lesní školce plnohodnotně a smysluplně, je třeba je správně vybavit na pobyt venku. Děti mají outdoorové vybavení, které jim umožňuje zůstat v suchu a teple (viz Doporučené vybavení).

Všechny věci dítěte (termoska, baťůžek, oblečení, boty, spací pytel, kapsář atd.) musí být podepsané.

Stravování:

Stravování v LMŠ probíhá 3x denně. Pokud je dítě účastno programu v době stravování, vždy se stravuje. Spolupracujeme s firmou Fort Roxy, která je registrovaným zařízením školního stravování zapsaném v rejstříku škol a školních zařízení.
http://www.mujobed.cz/
Firma zabezpečuje kompletní stravovací servis. To znamená 2 svačiny, oběd, mytí špinavého nádobí, skladování čistého nádobí, odvoz zbytků.
Výdej probíhá v zázemí LMŠ.
V rámci pětidenního provozu je vždy jeden ze dvojice přítomných pedagogů zodpovědný za výdej jídla na základě DPP s Fort Roxy. Tito pedagogové jsou proškoleni a vázáni k dodržování systému HACCP.

Pitný režim:
Děti si přinášejí do školky vlastní pití v termosce o objemu 0,5 - 0,75 litru. V teplých obdobích to mohou být certifikované láhve na vodu ze zdravého plastu.

Další nápoje jsou připraveny pedagogem ještě před začátkem programu - ovocný nebo bylinkový čaj v nerezové termosce o objemu 1l a pitná voda čistá nebo s citrónem ve skleněném džbánu, která je k dispozici na stolečku celý den, průběžně doplňována (starší děti si smí sami nalévat, mladší požádají o dolití).

Termosky / lahve jsou po skončení provozu dne odnášené a sanitované v zázemí domova. Rodiče jsou poučeni o vhodnosti nápojů i zásadách jejich přípravy.

Do lesa jsou donášeny nápoje v nerezových termoskách a ve zdravých lahvích z prvoplastu a dolévány dětem do vlastních termosek (lahví).

Průvodci dohlíží na pitný režim dětí, během dne vybízí k napití, vysvětlují, proč je důležité pít, doplňují tekutiny do termosek dětí.

V zázemí LMŠ Šárynka je zdroj pitné vody zajištěn z veřejného řádu.

Odpočinek:

Děti odpočívají v zázemí LMŠ Šárynka v maringotce mezi 13:00 - 14:00. Jeden z průvodců jim pomáhá ke klidnému uložení se na školkových matracích ve vlastním spacím pytli. K navození atmosféry zpívá ukolébavky a po nich vypráví či předčítá vybranou pohádku.

Děti v posledním roce předškolní docházky zůstávají v tuto dobu v zázemí jurty či na zahradě pro předškolní přípravu s druhým pedagogem.

Předškolácká příprava:

Pro děti, které dozrají do věku předškoláka je po obědě vyhrazen hodinový prostor, kdy se průvodce věnuje jen jim. Nejdříve děti pomáhají těm mladším s chystáním do maringotky. Společně hrajeme drobné hry rozvíjející postřeh, bystrost, paměť, lokomoci apod. Je to rozcvička před soustředěnou činností u stolu. Následně děti plní předškolácké úkoly - grafomotorické listy, rukodělné činnosti a práce s širokou škálou materiálů, rozvoj jazyka (vyjadřování, slovní zásoba, vyprávění, naslouchání), předmatematická výchova, hry na rozvoj smyslů, uzlování, hudební aktivity, pokusy, aj. Od ledna děti začínají pracovat na své ,,závěrečné školkové práci" - vlastnoručně utkané brašničce.

Podrobnější rozpracování předškolácké přípravy je v ŠVP.

Otužování:

Děti tráví většinu času na čerstvém vzduchu. Venku pobýváme za každého počasí po celý rok. Děti mají outdoorové vybavení, které jim umožňuje zůstat v suchu a teple. Doporučujeme vrstvené oblékání (v zimě i ze šesti vrstev), které dle aktuálního počasí a pohybové aktivity  dětí odebíráme či přidáváme, tak aby dítě mělo optimální teplotní komfort. Starší děti učíme regulovat si množství oblečených vrstev sami tak, aby dosáhly teplotního komfortu. Rodičům doporučujeme oblečení zejména z přírodních prodyšných materiálů (bavlna, merino/vlna, bambus, len...) či moderních outdoorových materiálů. (viz. Doporučené vybavení)


5. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu, způsob a intenzita větrání, vytápění, osvětlení

Zázemí LMŠ je pravidelně větráno (dveře a střešní poklop u jurty, dveře a okno u maringotky)  a zaměstnanci sledují přiměřenou teplotu. V chladných měsících je teplo zajišťováno v jurtě i maringotce kamny na tuhá paliva a přiměřeně odvětráváno. Zázemí je přirozeně osvětlováno průhledným střešním poklopem a dále elektrickým osvětlením


6. Zásobování pitnou vodou

Do zázemí LMŠ je pitná voda přivedena z veřejného vodovodu. Přístup k ní je vedle krytého altánu. Tekoucí teplá voda je zajišťována ohřevem pitné vody ve varné konvici v zázemí jurty a umístěním do nerezové termo nádoby s výtokovým kohoutem.


7. Způsob zajištění výměny a skladování prádla

Kuchyňské utěrky jsou vyměňovány každý den (v případě potřeby ihned), kuchyňské zástěry 1x týdně. Povlečení na polštářky a deky se perou 1x měsíc. Prádlo se pere v automatické pračce a následně suší ve vnitřním zázemí LMŠ (chodba u kanceláře). Používáme ekologický prací prostředek. Čisté prádlo je skladováno v jurtě.  Spací pytle jsou skladovány v zázemí maringotky. Údržbu zajišťují rodiče 1x měsíčně, v případě potřeby ihned.


8. Provoz pískoviště

Pískoviště se odkrývá se začátkem provozu školky, tj. v 8 hodin. V pískovišti mohou být používány hračky určené ke hře na pískovišti – hrnce, pánvičky, sítka, trychtýře, pekáč, vařečky a naběračky, pokličky a další, které jsou uklízeny do skříněk a poliček v „kuchyňce“ při pískovišti.

Do pískoviště je možné po domluvě s učitelem (případně rodičem) donášet pitnou vodu v zalévacích konvích. Taktéž je možno, po domluvě s učitelem (rodičem), pitnou vodu napojit na umyvadélko u pískoviště pomocí hadice. Pitnou vodu lze nabírat ze dřezu či kohoutku pod dřezem, kde se také napojuje hadice. Kohoutek je označen cedulkou „Pitná voda“. Pískoviště se přikrývá plachtou k tomu určenou ke konci provozu školky, tj. 16 hodin. Rodiče, kteří se s dětmi zdržují na zahradě školky po skončení provozu školky, mohou pískoviště využívat za dodržení výše popsaných pravidel užívání. Po skončení hry dětí dohlédnou na správné přikrytí pískoviště plachtou.


9. Požadavky na hygienicko-epidemiologický režim

Dodržování hygienických zásad:

Pedagogové každé ráno připravují rezervoár teplé vody pro mytí rukou do várnic s otočným kohoutkem. Voda je ohřívaná v rychlovarných konvicích v jurtě, je z vodovodního řádu. Várnice s otočným kohoutkem zaručují požadavek na tekoucí teplou vodu.

Místo na mytí rukou se nachází:

 • v jurtě (zimní období) / u altánu (jaro – podzim) – 2 várnice Po umytí rukou v rámci společné hygieny děti usedají přímo ke stolování.
 • u záchodu, slouží na umytí rukou bezprostředně po použití záchodu – 1 várnice

Děti jsou vedené mýt si ruce hromadně před každým jídlem, i individuálně podle potřeby. Používáme tekuté mádlo s dávkovačem, jeho zásoba je v uzavřené krabici s hygienickými pomůckami, mimo dosah dětí.

K osušení rukou slouží jednorázové papírové utěrky.

Kompostovací toalety:

Na pozemku LMŠ se nacházejí dvě oddělené toalety

 1. separační kompostovcí toaleta Biolan Populett 300 s objemem zásobníku 300 litrů a náhradním zásobníkem
 2. separační kompostovací toaleta Privy 500 se zásobníkem 20 litrů

Prostřednictvím separační toalety se odděluje moč od tuhé části exkrementů. Moč se sbírá do ejektotanku pro následné naředění vodou a zálivku, nebo se vsakuje do půdy prostřednictvím drenážního vsakovacího potrubí. Tuhé části exkrementů se zasypávají pilinami. Eliminuje se tím zápach a zároveň se optimalizuje skladba a materiál se připravuje na kompostování. U Toalety Biolan Populett 300 se cca po 1/2 roce vyprazdňuje zásobník a předkompostovaný materiál se vkládá do kompostovací zakládky, kde se míchá s rychlorozkladným čerstvým materiálem (např. čerstvě posekaná tráva). V takto založeném kompostu začnou probíhat rozkladné procesy, které materiál zahřívají a hygienizují. Pomocí vpichovacího teploměru sledujeme, aby celá hromada prošla teplotou nad 65°C po dobu 5 dní, případně 55°C po dobu 21 dní. Jedná se o pravidlo, které zajišťuje dostečnou hygienizaci a je dáno vyhláškou 341/2008 Sb o podrobnostech s nakládání s bioodpady (platí pro odpady klasifikované katalogovým číslem 20 03 04 - kal ze septiků a žump).

U toalety Privy 500 se zásobník vyprazdňuje do kompostu cca 1 x týdně a cca 1 x za půl roku projde hygienizačním procesem společně s materiálem z kompostovací toalety Biolan Populett 300.

Kompost tohoto typu je kompostován odděleně od kompostérů se zahradním odpadem. Eliminujeme tím zároveň riziko nekvalitní hygienizace.

Prostor pro „malou potřebu“: Vedle kompostovacích toalet je v blízkosti záchodů pro chlapce oddělený prostor „čůrací jámy“. Má rozměry 40 x 100 x 40 cm a je vyplněna slámou / pilinami. Po 2 -3 měsících se zakope a vykope nová.
Pro děvčata je určený prostor na čůrání vysypaný mulčovací kůrou, která se pravidelně obnovuje a dosypává. Dřevitá hmota absorbuje dusíkatou moč a vzniká tak směs, která se dobře rozkládá a kompostuje

Po použití záchodů je k dispozici várnice s otočným kohoutkem s teplou vodou a mýdlem určená k umytí rukou.

Sanitační a úklidový řád:

Denně: 

 • sanitace stolovacích ploch (3x denně)
 • sanitace nádob se špinavou vodou po mytí rukou
 • sanitace záchodových prkýnek
 • sanitace nočníků
 • sanitace venkovního dřezu
 • zametení podlahy jurty, maringotky a verandy

O denní úklid se starají průvodci, kteří ten den pracují v LMŠ Šárynka. Pokud je třeba doplnit zásoby uklízecích potřeb, doplní ze zásob v Ekodomově.

Týdně:

 • úklid jurty s použitím vysavače
 • mytí podlahy jurty
 • otření všech ploch namokro
 • sanitace dřezu
 • úklid maringotky s použitím vysavače
 • úklid a dezinfekce WC

Týdenní úklid zajišťuje paní uklízečka.

Měsíčně:

 • vyprání dek a povlečení na polštářky v maringotce

Zajišťují průvodci po vzájemné domluvě.

Ročně:

 • kompletní úklid všech prostor a zařizovacích předmětů

Roční úklid je prováděn průvodci v rámci přípravného týdne před započetím nového školního roku.

Čistící prostředky jsou umístěny v uzavřené krabici v jurtě a v zázemí kanceláře.
Nádoba na čistící prostředky obsahuje:

 • čistící prostředky (podlaha, WC, dřez)
 • gumové rukavice
 • hadr na podlahu, mop, hadřík na umývání stolu, hadřík na otření ostatních ploch
 • dezinfekci na WC

Další zásoba hygienických a úklidových potřeb je ve skříni v jurtě - jednorázové papírové ručníky, toaletní papír, gumové rukavice, hadříky na úklid.
Větší zásoba těchto potřeb je v zázemí kanceláře (chodba).

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace:

Třídíme odpad - sklo, kovy, papír a plasty jsou dávány do samostatných nádob označených názvem i barvou. Tříděný odpad je pravidelně vynášen 1x týdně (v případě potřeby častěji) do sběrných nádob obce. Bioodpad je shromažďován v oddělené nádobě a 1-2x denně vysypáván na kompost. Na směsný odpad je určena uzavíratelná nádoba s plastovým pytlem, podle potřeby vynášena do popelnice na směsný odpad zřizovatele, v jehož prostorách je zázemí školky.


10. Krizový plán

Šíření infekce, parazitů:

Pokud dítě onemocní v době, kdy je v LMŠ, je ihned kontaktován zákonný zástupce, který si v co nejkratší době pro dítě přijede. Do té doby je dítě odděleno od ostatních dětí a je zajištěn dohled plnoleté osoby.

Dále je zvýšena kontrola při dodržování hygienických návyku u dětí.

Toxikologické ohrožení:

V případě požití neznámé plodiny (v lese, parku atd.), voláme toxikologickou linku. Tel. číslo je uloženo ve školkovém mobilu - 224 91 92 93. Je třeba popis plodu i celé rostliny (stromu).

Úraz dítěte:
Zmapování situace - vždy je 1 minuta na zmapování situace (kolik je hodin a kde se nacházíme)

 1. Jeden zaměstnanec bude zajišťovat bezpečnost zbylé skupiny dětí a podle potřeby komunikovat se zdravotnickou záchrannou službou a pokud to lze, tak se zákonnými zástupci.
 2. Druhý zaměstnanec bude poskytovat první pomoc zraněnému dítěti podle rozsahu zranění, podle pokynu zdravotnické záchranné služby do doby, než bude dítě ošetřeno nebo předáno do peče zdravotnické záchranné služby či zákonným zástupcům.
 • Zajištění bezpečnosti zbylé skupiny dětí.
 • Vyhodnocení úrazu- jeho závažnost a rozsah. Pokud si nejsme jisti závažností, voláme 155 a konzultujeme s nimi.
 • Poskytnutí první pomoci. 
 • V případě pobytu na zahradě LMŠ Šárynka hlásit zdravotnické službě číslo sloupu u můstku při vjezdu na parkoviště / cestu (číslo sloupu je uvedeno na nástěnce).
 • Pokud jde někdo okolo, požádáme ho pomoc.
 • Podle vyhodnocení závažnosti zranění volat rodiče zraněného dítěte.
 • Zapsání úrazu do knihy úrazů ( v třídní dokumentaci ).
 • Informovat rodiče při vyzvednutí dítěte o průběhu úrazu, poskytnuté pomoci a vyžádat si podpis rodičů do knihy úrazů. Při závaznějších úrazech vyplnit Záznam o úrazu s podpisem rodiče.

Lékárnička s vybavením je uložena v jurtě. Při pobytu mimo zázemí LMŠ má průvodce přenosnou lékárničku s sebou v batohu.

Ztracení dítěte:

Zmapování situace - vždy je 1 minuta na zmapování situace - kolik chybí dětí, jejich jmena, kdy a kde byly naposledy viděny, kolik je hodin a kde se nacházíme

 1. Jeden zaměstnanec bude zajišťovat bezpečnost zbylé skupiny dětí 
 2. druhý zaměstnanec hledá ztracené dítě/děti
 • Zajištění bezpečí zbylé skupiny dětí.
 • Prohledání nejbližšího okolí.
 • Pokud někoho potkáme, požádáme ho o pomoc.
 • Když se dítě/děti nenajdou do 10 minut, je nutné volat na policii - 158 - a postupovat podle jejich pokynu (kontakt je ve služebním telefonu a ve služebním batohu)
 • Současně je informována ředitelka školky

Požár, živelné pohromy:

 • Vždy je nutno zajistit bezpečnost dětí odvedením z areálu, případně ze zázemí.
 • V případě požáru jsou děti zaměstnanci odvedeny neprodleně z areálu a volají hasičský záchranný sbor - 150.
 • Pokud je situace pod kontrolou a nejsou zaměstnanci v přímém ohrožení života postupují podle poplachových směrnic a pravidel BOZP (hasí, hasicí přístroj se nachází v zázemí na místě k tomu určeném).
 • Okamžitě je telefonicky vyrozuměn ředitel ústavu LMŠ Šárynka Tomáš Hodek a ředitelka školy.
 • Průvodci zajistí vyrozumění zákonných zástupců a předání dětí.
 • Náhradní zázemí je řešeno podle rozsahu problemu, to se týká i jakekoli jiné živelné pohromy.

Komunikace s médii:

Zaměstnanci LMŠ Šárynka nejsou kompetentní podávat jakékoli informace či stanoviska. Kompetentní je pouze ředitel ústavu LMŠ Šárynka Tomáš Hodek nebo osoba jím pověřená.


11. Vybavení zázemí LMŠ

Zázemí LMŠ tvoří ovčí vlnou zateplená jurta o ploše 28,27m2 a maringotka se zastřešenou verandou o ploše 20 m2. Celkem tedy 48,27 m2.

Jurta je využívána především jako:

 • prostor pro uložení pomůcek, výtvarných potřeb, pomůcek pro ruční práce, didaktických pomůcek, malého množství hraček, hygienických potřeb
 • prostor pro stolování v zimních měsících
 • učebna pod střechou v případě extrémních povětrnostních podmínek
 • šatna
 • sušárna mokrých věcí 

Vybavení:

 • sada dřevěných dětských židlí (16 + 2), 8 stolečků, knihovna, skříň (sklad utěrek, ručníků, pytlů do koše, zásoby pro přípravu čaje, kuchyňské náčiní, které používají pouze dospělí – umístěno mimo dosah dětí), skříň (výtvarné pomůcky), skříňka (šanony s materiálem pro předškolní přípravu)
 • krbová kamna
 • osvětlení
 • elektrická jednoplotýnka určena k ohřevu jídla
 • 2 rychlovarné konvice pro ohřev pitné vody
 • učební pomůcky a hračky: různé dřevěné skládačky, puzzle, nádobíčko, dřevěné kostky, hudební nástroje, sezónní i stálý výtvarný materiál
 • jurta je vybavena otvíracím poklopem, pro efektivnější výměnu vzduchu i regulaci teploty

Na jurtu volně navazuje na zastřešený prostor altánu.

Maringotka slouží zejména jako:

 • místo pro odpočinek dětí po obědě
 • úložný prostor pro pomůcky, které nejsou aktuálně využívány
 • místo na uložení zahradního nářadí (v uzamykatelných boxech pod maringotkou)

Vybavení:

 • Karimatky, deky a rezervní deky, koberečky, polštáře.
 • regály pro odkládání oblečení a obuvi
 • regály pro odkládaní pomůcek, které nejsou aktuálně sezónně využívané
 • šatna pedagog

Veranda slouží jako:

 • místo k převlékání dětí, které se chystají k odpolednímu odpočinku
 • zastřešený prostor pro volnou hru

Naší třídou je především zahrada, přilehlé lesy a louky Šáreckého údolí. V tomto prostoru trávíme většinu času.
Venkovní prostory LMŠ tvoří starý sad s výměrou 3500m2, který má charakter zahrady v přírodním stylu. Hranice LMŠ Šárynka tvoří z horní části neveřejná polní cesta, sloužící jako příjezdová komunikace k domu č.p. 2602/29b, která je od pozemku oddělena síťovým plotem. Z ostatních stran je prostor vymezen živým vrbičkovým plotem. Oficiálním vstupem je branka ze strany potoka. Dá se však vstoupit i z příjezdové cesty nebo vraty, kterými se vozí objemnější materiál. Ze spodní strany obtéká sad Šárecký potok, z horní strany se zvedá zalesněný kopec, kterým vystupujeme na naše nejčastější místo vycházek – louku poblíž zříceniny Baba. 

V blízkosti jurty je několik záhonů a permakulturních ploch. Záhony jsou obhospodařovány v rámci pravidelných společných „brigád“ s rodiči. Systematicky se o ně taky staráme s dětmi v rámci programu dne. V sadu mohou děti využívat k volné hře řadu přírodních prvků: skrýše v lískovém křoví, vrbičkové stavby, svislé lano na houpání, pískoviště, stromy určené k lezení, ohniště, přírodní amfiteátr v létě využívaný jako divadlo. Na zahradě je rovněž množství volných klád, kamenů a špalků, které děti mohou využít při stavbách a hrách.

Vybavení na pobyt mimo zázemí LMŠ:

V batohu, který s sebou nosí průvodci mimo zahradu školky, je lékárnička první pomoci, seznam telefonních čísel na rodiče, nabitý služební mobilní telefon, kopie průkazů pojišťence dětí. Dalším vybavením je nepromokavá izolační látka, která slouží k sezení při stolování v přírodě nebo vymezuje prostor pro určitou práci, láhev s pitnou vodou, nůž, provaz.

Další zázemí má školka v prostorách Ekodomova, z.s., v domě č.p. 2602/29b, kde se nachází:

 • kancelář (pracovní stůl s židlí, police, skříň, počítač)
 • koupelna a wc (sklad úklidových prostředků)
 • provozní prostory  (skříň/regály na čistící prostředky a ochranné pomůcky, pračka, koš na špinavé utěrky)
 • kuchyňský kout (kuchyňská linka, umyvadlo, myčka nádobí, sporák, lednice, trouba, rychlovarná konvice, dvojdřez)

Na pozemku zakladatele, na kterém se nachází zázemí LMŠ Šárynka, se nachází i zázemí druhé třídy, koncipované jako dětský klub. Území zahrady přiléhající ke třídám je předěleno vrbičkovým plotem a každá z nich má vlastní hygienické zázemí.


12. Evidence a registrace úrazů:

Záznamy o úrazech se píší do knihy úrazů. Přítomný průvodce ošetří dítě, zaznamená úraz a informuje zákonné zástupce. Závažnější úrazy jsou evidovány i na listech úrazů, zákonní zástupci po informování průvodcem záznam na listu úrazů vlastnoručně podepíší. Kopie je jim dána.

Dle Doporučení SZÚ (Státní zdravotní ústav) k prevenci onemocnění přenosných bodavým hmyzem a klíšťaty, postupujeme v odstraňování klíšťat následovně:

 1. klíště opatrně vytáhneme měkkou pinzetou
 2. místo vydezinfikujeme
 3. místo označíme (zakroužkujeme propiskou) pro další kontrolu rodičem
 4. klíště zabalíme do kousku papíru, novin a spálíme. Zacházíme s ním jako s potenciálně infikovaným materiálem.

Nález klíštěte a jeho umístění je zapsáno do Knihy úrazů a podepsáno zákonným zástupcem.


13. Pravidla společného soužití v zázemí LMŠ

 • Chováme se k sobě i k vybavení školky ohleduplně. 
 • Všechny věci vracíme na místo k tomu určené (nádobí z pískoviště do "kuchyňky", nářadí pod maringotku, sáňky a boby na jejich místo u maringotky).
 • Při práci se zahradním a dílenským náčiním je nutné zajistit dohled nad dětmi pověřenou osobou (průvodce, zákonný zástupce) a dodržovat při manipulaci s ním pravidla  bezpečného chování.
 • V areálu LMŠ třídíme odpad.
 • Vodu z kohoutku / hadice pouští pouze průvodce nebo rodič, který sleduje její vypuštěné množství. Hadici po použití vždy smotáme a uklidíme. Dbáme, aby po ní nikdo nešlapal a tím ji nezničil.
 • Morčata a jiná zvířata si děti smějí půjčit jen s vědomím a pod dohledem rodičů. Rodiče kontrolují správné zavření dvířek králíkárny.
 • Na stromový domeček na ořešáku děti smí pouze za přítomnosti dospělého.
 • Konzumace plodin (jablek) je možná v množství, co kdo sní na místě. Sklízení plodin ze záhonků prosím přenechejte dětem – je součástí programu školky.
 • Při provozu ohniště zajišťuje dozor pověřená osoba, která oheň udržuje (průvodce, zákonný zástupce) a dbá na to, aby se do ohniště nevstupovalo, aby se okolo ohniště chodilo pomalu a nevyndávaly se hořící předměty.
 • Všichni účastníci společných akcí (slavnosti, brigády, přednášky, aj.) se řídí tímto Provozním řádem, který je k nahlédnutí v zázemí LMŠ.
 • Odpovědnost za děti při akcích konaných LMŠ mají zákonní zástupci nebo osoby zmocněné k vyzvedávání dětí.
 • Na záchod se chodí jako ve školce: na separační toaletu nebo na určená místa. Po dětech kontrolujeme, zda byla separační toaleta použita správně a je ve stavu způsobilém pro další uživatele.
 • Při používání zahrady rodiči a dětmi po skončení provozu školky kontrolují rodiče po dětech, zda je vše po hře uklizené, poslední odcházející kontroluje a douklidí, co zbylo.
 • Do areálu LMŠ je zakázán vstup osobám pod vlivem návykových látek.
 • Při pobytu v areálu LMŠ bereme ohled na sousedy (hluk po skončení akce, špatné parkování atd.), dobré vztahy se sousedy jsou pro nás velmi důležité.


14. Závěrečná ustanovení

Provozní řád LMŠ Šárynka je zveřejněn na webových stránkách www.sarynka.cz, jeho tiskopis je k dispozici u ředitelky LMŠ.
Kontrolu provádění ustanovení této směrnice provádí ředitelka LMŠ Šárynka.

Směrnice nabývá učinnosti 1.9. 2019

24.04.2020 18:11