Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Kde nás najdete

DKŠ a LMŠ
Šárynka (pozemek s jurtami)
V Šáreckém údolí
(cca 300m od kanceláře)

Sídlo DKŠ a LMŠ
Ekodomov, z. s. (kancelář)
V Podbabě 29b
Praha 6 - Dejvice

Jak se k nám dostanete ...

Kontakt:
Lucie Petrová
Vedoucí Dětského klubu Šárynka
tel.: 734 406 003
lucie.petrova(at)ekodomov.cz

Zřizovatel: Ekodomov, z. s.

Jana Valentinová
Ředitelka LMŠ Šárynka
tel.: 739 403 049
lms(at)ekodomov.cz

Tomáš Hodek
Zakladatel a ředitel ústavu
LMŠ Šárynka z. ú.
tel.: 603 425 958

Program dětského klubu

Pedagogická koncepce

Dětský klub Šárynka se inspiruje v severských zemích a v Německu, kde jsou lesní mateřské školy považovány za plnohodnotnou variantu předškolní výuky. Pedagogické zaměření Šárynky je přirozeně ekovýchovné a využívá principy zejména waldorfské pedagogiky. Důležitými východisky jsou také filozofie respektovat a být respektován, koncept kontinua, intuitivní pedagogika.

Pedagogická práce s dětmi v Šárynce se řídí Školním vzdělávacím plánem (v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem MŠMT). Ten je přímo propojen s přirozeným rytmem roku a s děním v okolní přírodě, kterého jsou děti přímo účastny.

Šárynka poskytuje vhodné zázemí pro všechny děti včetně těch se sníženou imunitou a náchylností k alergiím. Pravidelný pohyb v přírodě učí děti správně dýchat, posilovat rovnoměrně celé tělo a lépe odolávat běžným onemocněním. Příroda se pro ně stává přirozeným a bezpečným domácím prostředím. Posiluje jejich sebejistotu, psychickou stabilitu i motorické schopnosti, učí děti vnímat okolí v souvislostech. Předškolní výuka je nedílnou součástí programu stejně jako v běžných mateřských školách. Prvňáci, kteří přicházejí do základních škol z lesních mateřských škol, vynikají dle německého výzkumu pohyblivostí, kreativitou a schopností spolupráce.

Petr Häfner z univerzity v Heidelbergu ve své doktorské práci porovnával v šesti spolkových zemích děti, které šly do první třídy z běžných MŠ s dětmi z lesních mateřských škol. Ve všech sledovaných ukazatelích (trpělivost, sociální chování, spolupráce, hudební, poznávací a pohybové dovednosti) vykazovaly mírně lepší výsledky děti z lesních mateřských škol.

V Dětském klubu Šárynka dbáme na vytváření stabilního kolektivu dětí. Základní skupina je tvořena dětmi, které Šárynku navštěvují tři dny v týdnu (pondělí – středa) nebo dva dny v týdnu (čtvrtek – pátek).

Předškolní příprava v Šárynce

U budoucích prvňáčků také dbáme na předškolní přípravu. Má své místo každý den. Mezitím, co mladší děti odpočívají po obědě v maringotce, pracuje skupina předškoláků na rozmanitých úkolech. Cílem je systematicky rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti důležité pro vstup do školy. Učí se koncentrovaně pracovat (v sedě u stolu). Dbáme na to, aby svou činnost dovedli do konce a pracovní plochu po sobě uklidili.

Rozvoj jemné motoriky (práce s přírodními materiály, s papírem, stříhání, šití, uzlování, výtvarné techniky, aj.), správný úchop tužky, rozvoj grafomotoriky (kreslení čar, spirál, vlnovek a dalších objektů, vybarvování mandal, aj.), rozvíjení smyslů (činnosti na rozvoj zraku, sluchu, čichu, hmatu, orientace v prostoru, ad.), předmatematické myšlení (seznamování se základními útvary - čára, kruh, spirála, lemniskáta, ovál, čtverec, trojúhelník, porovnávání, třídění, rozvoj logického myšlení, počítání a porozumění množství, uspořádání ad.), rozvoj jazyka (vyjadřování, slovní zásoba, práce s literárním textem, básně, písně, říkadla, hádanky, prstové hry ad.). Od ledna do května předškoláci tkají na vlastních rámech svou brašničku, kterou si pak hrdě odnáší domů jako velkou vzpomínku na svůj čas ve školce :-).

Většinu uvedených činností přizpůsobených věku dětí samozřejmě zařazujeme i v průběhu celého dne.

Rytmus dne

  8:00 - 9:00 - příchod dětí, volná hra, zatápění v kamnech, drobné rukodělné činnosti, příprava svačiny
  9:00 - přivítání v ranním kruhu, zpívání písniček, tanečky, hry k danému období
  9:20 - 9:30 - osobní hygiena
  9:30 - 10:00 - svačina (buď venku nebo v jurtě)
10:00 - 11:30 - pobyt v přírodě / vzdělávací činnost / volná hra
11:30 - 11:50 - osobní hygiena, převlékání (v zimě jdou děti v tuto chvíli do jurty)
11:50 - 12:15 - pohádka k danému období
12:15 - 12:45 - oběd
12:45 - 13:00 - příprava na odpočinek, osobní hygiena
13:00 - 14:00 - odpočinek v maringotce. Čtená či vyprávěná pohádka, učitelky dětem zpívají atd. / předškoláci mají předškolní přípravu
14:00 - 14:20 - převlékání, osobní hygiena, příprava na odpolední aktivity
14:20 - 15:20 - pomoc s údržbou zahrady / odpolední tvoření / volná hra
15:20 - 15:30 - osobní hygiena
15:30 - 15:45 - svačina
15:45 - 16:00 - příchod rodičů a přebírání dětí, konec provozu školky

Rytmus roku

Roční období jsou v naší tradici svázána s lidovými zvyky, které se do činnosti dětí promítají prostřednictvím slavností. Děti prožívají každý měsíc ve znamení jedné slavnosti, připravují na ni výzdobu, písničky a hry. Například během období dožínků s dětmi sklízíme úrodu z naší zahrady, poznáváme druhy ovoce a zeleniny, bylin, obilovin, sušíme jablka na křížaly, téma vděčnosti za hojnost potravy, umět se rozdělit s ostatními atd. Některé slavnosti slavíme společně s rodiči, některé se odehrávají pouze v rámci skupiny dětí a pedagogů.

ZÁŘÍ – Dožínky, Michaelská slavnost
ŘÍJEN – Slavnost stromů
LISTOPAD – Martinská slavnost
PROSINEC – Adventní slavnost
LEDEN – Tříkrálová slavnost
ÚNOR – Hromnice, Masopust
BŘEZEN – Vynášení Morany, Slavnost semínek
DUBEN – Velikonoce
KVĚTEN – Otvírání studánek
ČERVEN – Svatojánská slavnost, Loučení se školáky
(ČERVENEC a SRPEN – letní příměstské tábory)

Náplň dopoledního programu - výchova a vzdělávání dětí v přírodě

(Po – Pá 8:00 – 14:00)

S dětmi ve školce jsou vždy dva proškolení pedagogové, viz Pracovníci Dětského klubu.

Náplň dne vychází z pedagogické koncepce formulované ve Školním vzdělávacím plánu, z denního, týdenního a měsíčního rytmu. Děti zažívají proměny krajiny, střídání ročních období, oslavujeme spolu svátky, oživujeme staré tradice.

Každý den začínáme pozdravením se v ranním kruhu. Děti i průvodci se tak na sebe společné naladí, přivítají se. Začínáme den tvarovat zpěvem písní daného období, říkadly, veselými hrami.

Po svačině je čas, který můžeme věnovat činnostem dle uvážení, aktuálního pedagogického plánu i nastavení skupinky, např. vyrazit na výlet po okolí, věnovat se zahradě nebo spolu tvořit. Aktivity probíhají ve venkovním přírodním prostoru s pomůckami jako je tráva, hlína, dřevo, kámen, akvarelové barvy s přírodními pigmenty, pastely a bloky z včelího vosku, ovčí vlna apod.

V celém tomto bloku má své důležité místo volná hra, která je pro děti velice výživná a potřebná. Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků se děti seznamují s přírodními zákony, učí se vzájemné spolupráci, rozvíjejí pozorovací schopnosti a poznání.

Náplň odpoledního programu

(Po – Pá 14:15 – 15:45)

V tomto čase volíme aktivity tak, aby vytvořily smysluplný celek a dobře uzavřely den strávený ve školce. Zpravidla probíhá v režii jednoho z pedagogů – průvodců. Každý z nich se profiluje svým osobitým způsobem a zprostředkovává tak dětem jiný aspekt lidských kvalit a zručností. Tým pedagogů ví o svých danostech a jednotliví průvodci své talenty cíleně rozvíjejí. Někdo inklinuje k vyrábění a konstruování, někdo oplývá hudbou, někdo rád maluje, jiný vypráví příběhy, anebo provází děti zákoutími zahrady a jejími rostlinnými i zvířecími obyvateli. Děti tak tráví čas v rámci připravené činnosti, dodělávají výtvory započaté dopoledne, nebo rozvíjejí sebe v rámci volné hry.