Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Jak vytvořit projekt

Školy z 13 krajů České republiky mimo území hlavního města Prahy mohou získat finanční prostředky z priority 1.4. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jenž připravilo MŠMT pod názvem „EU peníze školám“.

Jak postupovat při tvorbě projektu Peníze školám?

  1. Máte ve škole koordinátora EVVO?

ANO - pak ho požádejte o zajištění projektu

NE - pak zvolte osobu, která bude projekt zajišťovat. Projektová žádost umožňuje pouze výběr oblastí z tzv. „šablon“. Volbou šablon se automaticky vygeneruje i Váš projekt. I přes toto zjednodušení je nezbytné, abyste si před výběrem šablon udělali alespoň rámcovou představu, jak finanční prostředky získané na realizaci aktivit v rámci jednotlivých šablon využijete.

  1. Udělejte si představu, jak bude Váš projekt vypadat.

Práci Vám mohou usnadnit Střediska ekologické výchovy, která působí ve vašem regionu. Střediska, která jsou členy SSEV Pavučina nabízejí kvalitní výukové programy, jejichž součástí jsou i pracovní listy pro žáky a metodické listy pro učitele pro následnou práci s dětmi v rámci výuky. Výukové programy jsou většinou dvouhodinové a nabídka programů je široká. Stačí si udělat dvouletý plán, kdy si pro jednotlivé ročníky rozvrhnete, kdy která témata budete chtít žákům představit. Každý žák zapojený do projektu by měl v průběhu dvou let absolvovat minimálně 72 hodin výuky. Za jeden školní rok to představuje 36 výukových hodin. V případě dvouhodinových výukových programů to představuje 18 výukových programů za rok. Výuku můžete rovněž nakombinovat z výukových programů a vlastní pedagogické práce, při které bude dětem poskytnuta rozšířená výuka například přizváním druhého pedagoga pro rozdělení dětí do skupin, či jiné formy individualizace výuky.

Ekodomov nabízí možnost zapojení do projektu Bioodpad není odpad, kde je po výukových programech systematická práce soustředěna na vybraný kolektiv dětí - „ekotým“, který se stará o oddělený sběr bioodpadů a kompostování ve škole. Děti se přitom seznamují se souvisejícími dovednostmi (život v kompostu, mikroorganismy, hmyz, drobní savci, sociální a kulturní aspekty, ekonomické důsledky, proces přeměny bioodpadu ve hnojivo, výživa rostlin, koloběh živin a energie v přírodě apod.). Práci s dětmi zajišťuje pedagog školy ve spolupráci s odborným konzultantem Ekodomova. Zapojení pedagogů a konzultantů záleží na individuální dohodě s každou zúčastněnou školou.

MŠMT poskytuje dotaci na každou projektovou výukovou hodinu. Z těchto prostředků lze hradit lektory výukových programů i pedagogy ve škole, kteří poskytují výuku v rámci projektu. Celkový finanční limit na školu a aktivity realizované v rámci „šablony V/1“ vám vyjde po vyplnění žádosti v prostředí Benefit 7+ viz níže.

  1. Využijte možnosti nakoupit či vytvořit vzdělávací materiály a pomůcky pro realizaci vašeho projektu. Jednotlivá střediska ekologické výchovy často nabízejí k výukovým programům balíčky s pomůckami, které Vám usnadní další práci s dětmi i po skončení projektu.

Ekodomov nabízí k projektu Bioodpad není odpad specializovaný balíček materiálů a pomůcek pro podporu odděleného sběru bioodpadů a kompostování.

MŠMT v rámci „šablony V/2“ nabízí možnost vytvořit či nakoupit vybavení a pomůcky v ceně cca 50 410 Kč. Přesná částka Vám vyjde po vyplnění žádosti v prostředí Benefit 7+ viz níže.

  1. Využijte možnost zvýšit kvalifikaci Vašim pedagogickým pracovníkům. K jednotlivým tématům problematiky EVVO střediska ekologické výchovy připravují a realizují semináře, které zvyšují odbornou připravenost pedagogů v jednotlivých tématech.

Ekodomov nabízí v rámci projektu Bioodpad není odpad akreditované školení pedagogických pracovníků, které umožní zvýšit podíl pedagogického sboru školy na realizaci projektu a čerpání finančních prostředků na platy učitelů při zajišťování projektu.

MŠMT v rámci „šablony V/3“ poskytuje dotaci na školení pedagogických pracovníků. Celkový finanční limit na školení realizované v rámci „šablony V/3“ vám vyjde po vyplnění žádosti v prostředí Benefit 7+ viz níže.

  1. Vyplňte žádost v prostředí Benefit 7+

a) pokud pro vyplňování žádostí nejste doposud zaregistrovaní, učiňte tak na stránce https://www.eu-zadost.cz/registrace.aspx .

b) otevřete stránku https://www.eu-zadost.cz/uvod.aspxhttps://www.eu-zadost.cz/uvod.aspx, pokud nemáte nainstalované potřebné certifikáty uvedené na této stránce, tak proveďte jejich instalaci a následně se přihlaste do systému Benefit 7+.

Založte si svůj projekt. Nejdříve vyberte prioritu 4.1. OPVK (Opračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) a následně vyplňujte požadované údaje na jednotlivých záložkách až po finalizaci a odeslání projektu na MŠMT.

  1. Po schválení projektu MŠMT začněte projekt realizovat.
 

Metodická příručka pro podporu separace bioodpadu a kompostování ve školách "Bioodpad není odpad"

Metodická příručka "Bioodpad není odpad"
Cena 90,- Kč
 

Projekt byl realizován za finanční podpory SFŽP a MŽP. Projekt dále podpořila Nadace Partnerství v programu Partnerství pro Kolínsko, generálním partnerem programu je společnost TPCA.